2 czerwca 2020 roku został opublikowany nowy schemat organizacyjny urzędu miejskiego w Mrągowie. Zniknął Referat Organizacyjno-Prawny, a w jego miejsce pojawił się Referat Nadzoru Właścicielskiego, Zamówień Publicznych i Koordynacji Realizacji Celów Strategicznych. Urząd miejski ogłosił konkurs na kierownika nowego referatu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 8 czerwca 2020 roku tuż po godzinie 18.00. Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane do 19 czerwca 2020 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pok. 17 przy ul. Królewieckiej 60 A) lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrzone. 

Kandydat musi posiadać m.in. wykszałcenie wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja), posiadać co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej.

Szczegółowy zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań związanych z realizacją nadzoru właścicielskiego nad spółkami ze 100 % udziałem Gminy Miasta Mrągowa: formalnego, merytorycznego oraz ekonomiczno – finasowego.
 2. uczestnictwo w pracach i spotkaniach związanych z zakresem obowiązków,
 3. zapewnianie bieżącej współpracy ze spółkami przy realizacji ich zadań statutowych
 4. sprawowanie nadzoru nad sprawnym działaniem archiwum zakładowego, prowadzeniem obsługi informatycznej Urzędu, zamówieniami publicznymi, realizacją zadań strategicznych oraz nad realizacją zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej.
 5. sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.
 6. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu oraz sprawozdań
  z wykonania budżetu,
 7. opisywanie i podpisywanie faktur pod względem merytorycznym,
 8. prowadzenie ewidencji wydatków,
 9. przygotowywanie planu zamówień publicznych do 30 tyś euro
 10. prowadzenie systemu zakupów i  gospodarki materiałowej,
 11. sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem wyposażenia Urzędu.
 12. rozpatrywanie wniosków mieszkańców, wniosków, interpelacji oraz zapytań  radnych
  w sprawach należących do  Referatu, przygotowywanie projektów  odpowiedzi.
 13. usprawnienie organizacji, metod i form pracy Referatu, ze szczególnym uwzględnieniem uproszczenia procedur załatwiania spraw oraz pracy biurowej.
 14. sporządzanie sprawozdań, informacji  i analiz o realizacji zadań Referatu.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij