Wczoraj o godzinie 21:35 na stronie BIP Urzędu Miejskiego pojawiła się informacja o unieważnieniu przetargu dotyczącego budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych. Powód? Realizacja inwestycji nie leży w interesie publicznym w 2020, ponieważ uniemożliwi realizację wszystkich niezbędnych zadań miasta.

Mrągowo otrzymało ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu, kiedy burmistrzem Mrągowa była jeszcze Otolia Siemieniec. 22 stycznia 2020 roku ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych, który był kilkukrotnie przedłużany, o czym szczegółowo pisaliśmy w innym artykule.

29 kwietnia Urząd Miejski w Mrągowie ostatecznie odwołał przetarg, w którym zgłosiło się 2 oferentów. Burmistrz jako powód unieważnienia przetargu podaje, że realizacja  zamówienia publicznego związanego z budową kolektorów nie leży w interesie publicznym w 2020 roku, ponieważ spowoduje niemożność realizacji wszystkich niezbędnych zadań miasta. Czy to oznacza, że budżet miejski jest zagrożony?

W interesie publicznym leży bowiem, aby Gmina Miasto Mrągowo zabezpieczała realizację zadań własnych, bezpośrednio związanych z potrzebami wspólnoty samorządowej miasta Mrągowa, w tym zakresu pomocy społecznej, edukacji, bezpieczeństwa publicznego i innych m.in. w zakresie zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem), wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz ponoszenia wszelkich, nieprzewidzianych kosztów wynikających z wykonania polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia br. w zakresie funkcjonowania straży gminnych w okresie epidemii. Aby Zamawiający zrealizował te zadania, zgodnie z przepisami prawa, musi mieć wystarczające środki finansowe. Również w związku z koniecznością zwalczania skutków COVID-19, Zamawiający zmuszony był podjąć natychmiastowe działania mające na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19, które leżą w pierwszej kolejności w interesie  publicznym tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów czy też zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców informuje w piśmie burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

Urząd miejski na dzień wszczęcia postępowania miał zabezpieczone środki na realizację inwestycji, jednak, jak zaznacza, nie mógł przewidzieć, że w związku z pandemią wirusa pogorszy się jego sytuacja finansowa, polegająca na istotnym spadku dochodów budżetu Miasta. Szacuje się, że skutki finansowe z tytułu nieosiągnięcia zaplanowanych w planie budżetu Miasta dochodów osiągną kwotę minimum około 6 000 000 zł, co skutkuje brakiem środków na pokrycie bieżących wydatków Miasta. Ma to związek między innymi z brakiem wpływów należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, działalności jednostek podległych, w tym w zakresie organizacji kluczowych dla miasta imprez masowych. Na chwilę obecną do Urzędu wpłynęło już 35 wniosków o umorzenie bądź odroczenie należności z tytułu podatków i opłat. Spowoduje to obniżenie planowanych dochodów o co najmniej 400 000 zł. W porządku obrad sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 7 maja br. przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Mrągowa w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych COVID-19 – dodaje burmistrz Mrągowa.

Zagrożone są również sztandarowe festiwale organizowane w mieście od wielu lat oraz inne imprezy, stanowiące główne źródło dochodów przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta.

Ponadto Miasto zrezygnowało z realizacji 12 innych inwestycji szacowanych na kwotę 1 839 078 zł. Wstrzymało realizację Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na łączną kwotę 147 000 zł.  Ograniczone również zostały wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim, jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta. Powyższe działania zmierzają do generowania oszczędności, które mają być przeznaczone na zabezpieczenie interesu publicznego tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów, zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców oraz na wzmocnienie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób zagrożonych skutkami związanej z epidemią COVID-19. 

W związku z tym brak jest możliwości realizacji inwestycji objętej niniejszym zamówieniem w dotychczasowym zakresie i kwocie, w chwili obecnej, jak również w najbliższych minimum trzech kwartach, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja w zakresie pandemii nie pozwala na zaplanowanie przyszłości.Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”. – kończy pismo burmistrz Stanisław Bułajewski.

Pełna treść unieważnienia przetargu

 

 

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij