Wojewoda Warmińsko-Mazurski po zapoznaniu się z dokumentami XII i XIII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie stwierdził nieważność 2 uchwał, dotyczących wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie.

W toku badania legalności uchwały Nr XII/2/2019 Wojewoda stwierdził, iż uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1a ustawy o samorzadzie gminnym. polegającym na niezgodnym z prawem wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad organu stanowiącego i poddaniu jej pod głosowanie. W sesji zwołanej przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie Waldemara Cybula 19 września 2019, do prowadzenia której został upoważniony Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Moroz wynika, iż w głosowaniu nad wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad wzięło udział 11 radnych, z czego 9 radnych głosowało "za", a 2 wstrzymało się od głosu (w radzie miejskiej w Mrągowie jest w sumie 21 radnych). Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad rady gminy wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością ustawowego składu rady, zatem za zmianą porządku obrad powinno się opowiedzieć co najmniej 11 radnych.

Wojewoda stwierdził także w drugim rozstrzygnięciu, że XIII Sesja Rady Miejskiej Mrągowej odbyła się niezgodnie z prawem w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku tajnego głosowania na XII sesji nowym przewodniczącym został Henryk Nikonor, który po wyczerpaniu porządku obrad zamknął sesję. Następnie, na skutek wyjaśnień radcy prawnego, iż w wyniku niezgodnego z prawem wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały, sesję zamknęła osoba do tego nieupoważniona, wiceprzewodniczący Bogdan Moroz wznowił sesję tego samego dnia o godzinie 18.00, by o 18.20 ją zamknąć. Bezpośrednio po zamknięciu sesji do najstarszego wiekiem wiceprzewodniczącego rady Mariana Mikszy wpłynął wniosek 6 radnych o zwołanie kolejnej sesji wraz z porządkiem obrad. Wiceprzewodniczący zwołał sesję w tym samym dniu na godz. 18.45. Obecni na XII sesji radni zostali ustnie poinformowani o miejscu i godzinie zwołanej sesji, natomiast pozostałych 10  nieobecnych radnych zostało powiadomionych drogą sms-ową na 20 minut przed rozpoczęciem sesji, bez przedstawienia im projektu uchwały. 

W związku z przebiegiem XIII Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie wojewoda poinformował w piśmie, iż zgodnie z przepisami rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, który do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sesja została zwołana przez wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem, a więc w tym przypadku przez osobę do tego nieupoważnioną. Wojewoda stwierdza, iż, choć wybór nowego przewodniczącego na poprzedniej sesji był niezgodny z prawem, to był w obrocie prawnym i to Nikonor powinien zwołać sesję. Dodatkowo organ nadzoru stwierdził, że został naruszony tryb zwołania sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący ma obowiązek zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, więc sesja mogła być zwołana najwcześniej dnia następnego. 

Ponandto, wojewoda wskazał także naruszenie § 68 ust. 9 Statutu Miasta Mrągowa, z którego jednoznaczenie wynika obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o obradach rady miejskiej niezwłocznie, najpóźniej jednak 3 dni przed sesją. Niepodanie do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu XIII sesji, jej terminu, miejsca oraz porządku obraz, uniemożliwiło mieszkańcom wzięcie czynnego udziału w obradach.

Na podane wyżej rozstrzygnięcia nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania (tj. 17 i 21 października 2019r.).

 

 

 

 

Słowa kluczowe:
Mrągowo sesja polityka samorząd rada miasta 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij