Niepodjęcie uchwały o zwiększeniu środków w budżecie powiatu mrągowskiego na realizację przebudowy mostu najprawdopodobniej spowoduje zwrot uzyskanych środków oraz zamknięcie mostu z powodu złego stanu technicznego - informuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie Paweł Langowski.

 W związku z niepodjęciem uchwały zmiany budżetu na XVI sesji Rady Powiatu w Mrągowie nie zostały zwiększone środki w wysokości 220 000 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”. W październiku 2018 r. zadanie zostało wpisane do planu inwestycji powiatu na 2019 r. z uwagi na bardzo zły stan techniczny mostu i konieczną przebudowę.

Na realizację zadania została zaplanowana kwota 1 500 000 zł. w oparciu o zaktualizowany kosztorys z pierwszego kwartału br. Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 746 726 zł na realizację inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (środki w lipcu zostały przelane na konto) przy jednoczesnej pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł udzielonej przez Radę Miejską w Mrągowie. Co więcej, powiat musi koniecznie rozliczyć otrzymane z Ministerstwa środki do czerwca 2020 r.

W dniu 22 sierpnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Data zakończenia składania ofert została wyznaczona na dzień 6 września. Najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 1 696 998,34 zł. Termin wykonania przebudowy mostu wyznaczony jest na koniec maja 2020 r.

Aby powiat mógł zrealizować inwestycję należy zwiększyć środki własne z kwoty 553 274 zł na kwotę 773 274 zł.

Po ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert w dniu 6 września zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu, są związani ofertą przez 30 dni, co oznacza, że do dnia 5 października należy podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

Dodatkowo, z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy i coraz krótszy termin realizacji zadania niezasadne jest ogłaszanie kolejnego przetargu. Ponadto, ze względu na znaczy wzrost cen usług i materiałów raczej niemożliwe jest wyłonienie wykonawcy, który zaproponowałby niższą cenę niż zaoferowana w ostatnim przetargu.

Niepodjęcie uchwały o zwiększeniu środków w budżecie na realizację przebudowy mostu najprawdopodobniej spowoduje zwrot uzyskanych środków oraz zamknięcie mostu z powodu złego stanu technicznego i wyznaczenia kłopotliwego dla mieszkańców objazdu drogą powiatową nr 1745N.

Żródło: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie - Paweł Langowski/ Powiat Mrągowski


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij