Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

Celem programu jest likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych: transportowych, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej i pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. O dofinansowanie w programie mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub osoby z orzeczeniem wydanym do 16 roku życia.

Uczniowie i studenci legitymujący się niepełnosprawnością (każdy rodzaj niepełnosprawności) w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym 2019/2020 przyjmowane są w terminie od 1 września do 10 października 2019r. 

Do 30 września 2019 r. można także składać wnioski na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Odbiorcą pomocy może być osoba z dysfunkcjami uniemożlwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani nie uczy się, warunkiem przyznania pomocy jest opinia wydawana przez eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53.

Wszelkie informacje na temat realizacji programu w powiecie mrągowskim można uzyskać pod nr telefonu: 89 743 33 63 i 89 743 33 64 oraz w PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53, pokój nr 3.

  


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij