Wojewoda uznał, że Rada Powiatu mogła 9 lipca wznowić swoje obrady. Tym samym wszystkie przegłosowane tego dnia uchwały są prawomocne, a Jacek Gajda został nowym Przewodniczącym Rady Powiatu. By jednak do tego formalnie doszło, musiał na sesji przyjąć... własną rezygnację. 

– Przeanalizowano stan faktyczny i prawny w tej sprawie. Z analizy wypływa wniosek, iż Rada Powiatu w Mrągowie, kontynuując obrady mimo zarządzenia przerwy przez ówczesnego Przewodniczącego, posiadała zdolność ważnego działania i do podejmowania uchwał, bowiem przerwa została zarządzona wbrew regulacjom przyjętym w Regulaminie Rady Powiatu w Mrągowie, stanowiącym integralną część Statutu Powiatu Mrągowskiego – informuje Elżbieta Sobańska, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W związku z decyzją wojewody podjęte w tym dniu trzy uchwały ­– o odwołaniu przewodniczącego, powołaniu nowego przewodniczącego oraz o zmianach w statucie powiatu mrągowskiego – weszły skutecznie do obrotu prawnego. – Odrębnie dokonano również oceny zgodności z prawem poszczególnych uchwał, podjętych w dniu 9 lipca 2019 r., w oparciu o odnoszące się do nich przepisy merytoryczne. W jej wyniku wezwano Radę do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji nowo wybranego Przewodniczącego Rady, z pełnionej dotychczas funkcji Wiceprzewodniczącego – dodaje Elżbieta Sobańska.

Z tego powodu w czwartek 8 sierpnia odbyła się sesja rady powiatu, którą poprowadził nowy przewodniczący Jacek Gajda. Celem obrad było formalne podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jego rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego. – Cieszę się, że po raz kolejny uzyskałem zaufanie społeczne powiatowych radnych, ale mój cel pozostaje niezmienny. Jestem społecznikiem, a nie politykiem. Moim zadaniem jest godnie reprezentować wszystkich tych ponad siedmiuset mieszkańców powiatu, którzy powierzyli mi mandat radnego – informuje Jacek Gajda.

Przypomnijmy, że sesja zwołana 9 lipca na wniosek radnych była drugą próbą odwołania przewodniczącego Bogdana Kossakowskiego. Jak okazało się po miesiącu, była to próba skuteczna.

 


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij