Gmina Piecki ogłosiła nabór na stanowisko ławnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019 roku. Rada Gminy Piecki wyboru dokona najpóźniej w październiku br.

W tym roku kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Rady Gmin w 2015 r. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2020-2023. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Gmina Piecki jako pierwsza przystąpiła do wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Mrągowie. Samorząd poszukuje jednego kandydata.

Tę funkcję może pełnić osoba, która ma polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich Ukończyła 30 lat, ale nie przekroczyła 70. Kandydat musi legitymować się wykształceniem co najmniej średnim lub średnim branżowym, a także mieć nieskazitelny charakter. Ponadto taka osoba powinna być też mieszkańcem gminy prowadzącej nabór, być tu zatrudniona lub prowadzić działalność gospodarczą co najmniej od roku. Kandydat musi być również zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. Ławnicy orzekający w sprawach pracowniczych wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Choć przed kandydatami stawiane są wysokie wymagania, a pełniona funkcja jest poważna (przypominamy, że w zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom, zaś przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi) to zarobki są stosunkowo niskie. Rocznie ławnik sądowy może zarobić ok. 1432 złote. Ustawa określa, że za jeden dzień pełnienia obowiązków, przysługuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 119,36 zł. A ławnik na posiedzeniach sądowych może co do zasady maksymalnie spędzić 12 dni. Liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Dlatego ławnik sądowy to funkcja społeczna, nie zawód.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników w Gminie Piecki udziela Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, pok. 3, w godz. 7:15 – 15:15; tel. 742 22 50. Kartę zgłoszenia na ławnika sądowego można pobrać w urzędzie lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow). Wyboru ławników Rada Gminy Piecki dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Niebawem inne samorządy również powinny otworzyć procedurę naboru.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij