Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę stanowisk do prowadzenia handlu wzdłuż ulicy Jaszczurcza Góra na czas tegorocznego Pikniku Country.

Szczegóły dotyczące przetargu:

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stanowisk do prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 28-30 lipca 2017 r. podczas trwania „Pikniku Country 2017”.

Oznaczenie stanowisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kolejność stanowisk handlowych dla poszczególnych przedsiębiorców oraz stawka czynszu za te stanowiska zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego.

Do wydzierżawienia stanowisk pod gastronomię ustala się następujące stanowiska nr: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 43, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

Stawka wywoławcza za dzierżawione stanowisko o powierzchni 12 m² (6m x 2m) wynosi 1300 zł + 23% VAT za stoisko gastronomiczne oraz 1000 zł + 23% VAT za stoisko handlowe/przemysłowe, za czas od 28 lipca do 30 lipca 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 500 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie, do Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2017 roku o godzinie 9°° w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę. 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30 czerwca 2017 r. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A,
11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu, pokój Nr 17 do godziny 15.30.

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1/imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
2/oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
3/ oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za stoisko na okres 3 dni,
4/do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, dokonanego na osobę będącą oferentem

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stoisko.

Wadium  można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na rachunek Urzędu Miejskiego, PKO BP S.A. Mrągowo, Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235 (z adnotacją „WADIUM nr stoiska…- PIKNIK COUNTRY 2017, imię i nazwisko bądź nazwa firmy oferenta”).

W przypadku zaoferowania równej ceny za poszczególne stanowiska przez oferentów, zostanie zorganizowana część jawna przetarguw dniu 10 lipca 2017roku o godzinie 900w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zostanie zaliczone na poczet należności za stanowiska handlowe. Osobom, które nie wylicytowały stoisk do handlu, wadium zostanie zwrócone po przetargu na pisemny wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od dokonania wpłaty czynszu i kwoty za media oraz wywóz nieczystości w terminie do dnia 14.07.2017 r. włącznie. W takim wypadku Gmina Miasto Mrągowo zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia stanowiska handlowego dla innego oferenta.

Opłatę za dzierżawę stanowisk handlowych i ryczałt za media oraz za wywóz nieczystości można wpłacać na konto PKO BP S.A. Mrągowo, Nr 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub bezpośrednio w kasie UM z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty (Piknik Country stoisko nr.., imię i nazwisko lub nazwa firmy, czynsz dzierżawny … zł, ryczałt za media i śmieci… zł,).

Umowa, którą oferent zobowiązany jest podpisać do dnia 28.07.2017 znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A – pokój nr 01 – wejście od szczytu budynku. Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana w Urzędzie Miejskim
z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia. W przypadku nie podpisania umowy wpłata za dane stoisko ulegnie przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

W okresie trwania imprezy w wydzierżawionych stoiskach handlowych zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa). Dodatkowo na stoiskach zabrania się odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu.

Obrót innymi napojami będzie prowadzony z wyłączeniem opakowań szklanych (butelek).

Dzierżawca poza czynszem dzierżawy powinien opłacić:

Ryczałtową opłatę za pobór energii elektrycznej i za korzystanie z wody oraz wywóz nieczystości (łącznie za trzy dni), która  wynosi:

od 1 stoiska z artykułami przemysłowymi o pow. 12 m² - 85 zł za energię elektryczną,
20 zł za wodę, 90 zł za wywóz nieczystości. Razem 195 zł brutto

od 1 stoiska z gastronomią i artykułami spożywczymi o pow. 12 m² - 240 zł za energię elektryczną, 90 zł za wodę, 150 zł za wywóz nieczystości. Razem 480 zł brutto

Warunki korzystania z energii elektrycznej

  • max moc przyłączenia na stanowisku- 2,5 KW
  • górna granica poboru mocy dla stanowisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT.

Skrzynki wyposażone są w gniazda jednofazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16A i gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32A- zabezpieczenie S 193B 20A. Ochrona przeciwporażeniowa -  wyłącznik różnicowo-prądowy.

Osoby zainteresowane korzystaniem z gniazd trójfazowych powinny posiadać przedłużacze zakończone wtykami 32A-pięciobolcowa kątowa.

Podłączenie energetyczne stanowisk wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem posiadającym umowę na obsługę ciągu handlowego przy ulicy Jaszczurcza Góra
z Urzędem Miejskim w Mrągowie.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Magdalena Maślanka w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, tel.89 741-90-40.

Źródło: mragowo.pl

Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych

 Urząd Miejski w Mrągowie

 Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Słowa kluczowe:
przetarg miasto mrągowo 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

X Zamknij
X Zamknij