Ograniczenie płatności gotówkowych do 15 000 zł to problem dla wielu przedsiębiorców. Szczegóły w kolejnym z cyklu artykułów, wyjaśnia Tomasz Merkler, doradca podatkowy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą w każdym przypadku dokonywać lub przyjmować płatności (związane z działalnością gospodarczą) za pomocą rachunku bankowego w sytuacji, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką w 2017 roku nie będą kosztem. Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje zmian spadną na przedsiębiorców i czy wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką zostaną wyłączone z kosztów podatkowych?

Wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką nie są kosztem! Od 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 000 zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli więc najpierw zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 15 000 zł, a później płatności dokonano gotówką, a nie przelewem, podatnicy:

  • zmniejszą koszty uzyskania przychodów

lub

  • zwiększą przychody (w przypadku gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów).

Należy dodać, że gdy płatność realizowana jest w przyszłych okresach i w formie gotówkowej, może nastąpić powiększenie przychodów. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Według nowych przepisów, wydatki powyżej 15 000 złotych opłacone gotówką nie będą kosztem również w sytuacji gdy:

  • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • następuje płatność po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
  • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

Rodzaje płatności objętych limitem transakcji gotówkowych. Przepisy podatkowe nakazujące wyksięgowanie z kosztów płatności dokonanych gotówką przy transakcjach powyżej 15 000 zł w praktyce odnoszą się do sytuacji regulowania zobowiązań.

Poza tradycyjną formą jak gotówka czy przelew bezpośredni, przedsiębiorcy wykorzystują również rozliczenia na zasadzie kompensaty czy też za pomocą elektronicznych płatności.

Czy do nich też odnosi się limit płatności gotówką 15 000 zł? Dozwolona jest kompensata powyżej 15 000 zł. Przedsiębiorcy nie muszą obawiać się, że kompensata transakcji powyżej 15 000 zł spowoduje konieczność korekty kosztów.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że limit transakcji gotówkowych nie będzie dotyczył rozliczenia kompensatą - potrąceniem. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1.AK: “Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.” Elektroniczne płatności i płatności kartą powyżej 15 000 zł też są dozwolone Regulacje o limicie transakcji gotówkowych nie mają zastosowania form regulowania zobowiązań za pomocą instrumentów płatniczych takich jak: karty płatnicze, płatności elektroniczne typu DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp. W takich sytuacjach bowiem, będą uznawane za dokonanie zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Czy limit płatności gotówką 15 000 zł dotyczy również wypłat dla zleceniobiorców lub dziełobiorców? Nie. Wynika to ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapis w art. 22 oznacza, że obowiązek płacenia przelewem powstanie w momencie, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki. Pierwszy z nich brzmi, że stroną transakcji ma być inny przedsiębiorca, ten zaś w rozumieniu ustawy jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest natomiast zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem transakcja wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy nieprowadzącego działalności gospodarczej nie będzie podlegała pod limit płatności gotówką 15.000 zł.

Tomasz Merkler, doradca podatkowy

* Kancelaria Podatkowa Merkler

Obsługę podatkowo-księgową prowadzi od 2002 roku. Zespół tworzą młodzi ekonomiści, rzetelnie i kompetentnie traktujący swoją pracę, nie bojący się wyzwań i zawsze rozwiązujący problemy klientów. Biuro obsługuje zarówno małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, jak i spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki jawne, spółki akcyjne, obsługuje także stowarzyszenia i fundacje.

Przekrój branżowy firm obsługiwanych przez Kancelarię Podatkową Merkler jest bardzo szeroki – od usług, przez handel po produkcję czy prowadzenie księgowości hoteli czy komisów samochodowych.

Rozliczenia sporządzane są w bardzo szybkim czasie i po konkurencyjnych cenach. Kancelaria Podatkowa Merkler jako jedyna na lokalnym rynku została wyróżniona certyfikatem „Rzetelnego Biura Rachunkowego”. Dodatkowo posiada licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

* Artykuł sponsorowany.

Sonda

Czy weźmiesz udział w tegorocznych wyborach samorządowych

Tak - 87.1%
Nie - 10.5%
Nie podjąłem(-ęłam) decyzji - 1.8%

Głosów ogółem: 171
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 2, 2018
X Zamknij
X Zamknij