Regulamin Plebiscytu „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2015”.

§1. Ogólne informacje

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą wiadomości tekstowych SMS na „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2015” (zwanego dalej plebiscytem).

Organizatorem Plebiscytu jest IQ Connect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres: ul. 8-go Maja 25/4, 11-700 Mrągowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410498 (zwana dalej Organizatorem).

Plebiscyt ma na celu wybór przez internautów/czytelników portalu mragowo24.info i sport.mragowo.pl "Sportowego Odkrycia Mrągowa 2015".

§2. Zasady przeprowadzenia plebiscytu

1. Plebiscyt dotyczy wyboru "Sportowego Odkrycia Mrągowa 2015".
2. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem Miasto Mrągowo.
3. W plebiscycie biorą udział zawodnicy / sportowcy pochodzący z Mrągowa, reprezentujący klub /stowarzyszenie sportowe działający na terenie Miasta Mrągowo lub będący wychowankami klubu /stowarzyszenia sportowego działającego na terenie Miasta Mrągowo.
4. Kandydatury sportowców biorących udział w Plebiscycie pochodzą ze zgłoszeń klubów / stowarzyszeń sportowych do tytułu Najlepszego Sportowca Mrągowa nadesłanych do Koordynatora ds. Sportu w Mrągowie.
5. Organizator Plebiscytu nominuje do udziału w Plebiscycie dodatkowe kandydatury sportowców w liczbie nie przekraczającej 5 nominacji.
6. Wszystkie kandydatury, pochodzące ze zgłoszeń klubów oraz nominowane przez Organizatora zostaną poddane pod głosowanie na identycznych zasadach.
7. Dane kandydatów będą używane jedynie w celu przedstawienia kandydatur, wyłonienia zwycięzcy i opublikowania wyników.
8. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronach internetowych mragowo24.info, sport.mragowo.pl i facebookowym profilu portalu.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.

§3.  Czas trwania plebiscytu

1. Plebiscyt trwa od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 23:59.  Głosowanie rozpoczyna się dnia 9 grudnia 2015 r. i trwa do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 23:59. System liczący oddane głosy nie będzie uwzględniał w wynikach wiadomości SMS nadesłanych przed rozpoczęciem lub po zakończeniu głosowania.

§3. Zasady głosowania

1. Głosowanie na „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2015” odbywa się za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms-y można przesyłać od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 23:59.
4. Smsy nadesłane przed datą rozpoczęcia głosowania i po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł „Sportowego Odkrycia Mrągowa 2015” otrzyma kandydat, który otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
7. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone kody. Lista kodów przypisanych kandydatom zostanie opublikowana na stronach mragowo24.info, sport.mragowo.pl i facebookowym profilu portalu.
8. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 7148 i prefiks m24.(numer przypisany kandydatowi)
9. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: m24.(numer przypisany kandydatowi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
10. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4. Ogłoszenie wyników i nagrody w plebiscycie.

Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostaną w dniu 26 lutego 2016 r., podczas VI Mrągowskiej Gali Sportu.
1. Główną nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2015” jest Stypendium Sportowe o wartości 2000 zł. Zwycięzca otrzyma także wartościowe nagrody rzeczowe.

§5. Komisja

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja plebiscytowa powołana przez Organizatora i złożona z pracowników Organizatora. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać pocztą wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi smsów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§7. Przepisy końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.mragowo24.info


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij