* Materiał sfinansowany przez KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa.

Wywiad z Otolią Siemieniec, obecną burmistrz miasta Mrągowo i kandydatką na to stanowisko w drugiej turze wyborów burmistrza miasta.

Jeśli Pani wygra, to czego możemy się spodziewać w kolejnej kadencji?

Mam wiele pomysłów na przyszłą kadencję. Wiele działań jest już zaplanowanych i zamierzam przystąpić do ich realizacji. Określiłam swoje priorytety inwestycyjne w budżecie na 2015 r. Do realizacji jest budowa zaplecza sanitarno-socjalnego, na Stadionie Miejskim z dofinansowaniem z Ministerstwa  Sportu. Została wykonana dokumentacja techniczna oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Kolejne zamierzenie to przebudowa budynku powojskowego na Centrum Współpracy Młodzieży, Wolontariatu i Aktywności Lokalnej. W tym przypadku naszą propozycję, tuż po wyborach, poddamy konsultacjom z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi, jakie działania powinno się w tym budynku realizować, tak aby w pełni zaspokoić oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży. Z mojej inicjatywy podjęta została uchwała Nr XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Miasto Mrągowo. Kolejne zadanie, które zamierzam zrealizować w kolejnej kadencji to utworzenie Domu Spokojnej Starości. W najbliższym czasie zlecimy dokumentację, na którą zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2015 r. Te zadania będą dofinansowane ze środków zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale również funduszy krajowych.

Będziemy pilnie aktualizować i przygotowywać dokumentację techniczną na zadania, które są przyjęte w Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Już w 2015 r. będzie rozpoczęta przebudowa drogi wojewódzkiej w ul. Lubelskiej i Przemysłowej. Inwestycje w drogi w Mieście będą dla mnie również bardzo ważne. Przypomnę, że od 1.01.2010 r. przejęliśmy od Powiatu około 10 km dróg zmieniając ich kategorię z powiatowych na gminne, bo nie mogliśmy się doczekać remontów realizowanych przez Powiat na terenie naszego Miasta. Mam świadomość jaki jest stan dróg i jakie są nasze potrzeby.      

Chciałabym, aby istotne dla mieszkańców procesy decyzyjne były poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Doceniam to, że w bieżącym roku aż 25% mieszkańców głosowało nad Budżetem Obywatelskim, tj. połowa tych, którzy poszli na wybory. Będę rok rocznie zwiększać środki finansowe na BO. Zamierzam również zaproponować nowym Radnym, abyśmy w 2015 r. zrealizowali całą inwestycję na os. Mazurskim i przebudowę parkingu w os. Grunwaldzkim, gdyż jak wynika z głosów oddanych na BO na 2015 r. są to, zdaniem mieszkańców bardzo potrzebne inwestycje.

Po konsultacjach z radnymi i mieszkańcami zamierzam zmienić formułę DNI MRĄGOWA i organizowanych przez CKiT imprez kulturalnych, by w pełni sprostać oczekiwaniom Mieszkańców oraz wyeliminować nakładanie się terminów miejskich imprez z imprezami w Mikołajkach.

Od początku 2015 r. wdrożymy opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta do 2025 r. z szerokim udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych i różnych środowisk, tzw. strategię partycypacyjną. Ten dokument, po uchwaleniu przez Radę Miejską, będzie kierunkowskazem do podejmowania kolejnych wyzwań przez burmistrza i Radę Miejską. Powołam działającego obecnie nieformalnie Pełnomocnika ds. Młodzieży, aby na bieżąco korzystać z jejpomysłów i wdrażać je w życie. Wystąpię z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Taka potrzeba wynika również ze zrealizowanego przez młodzież w br.  projektu „Gramy w radę, damy radę”. Bardzo mi zależy, aby nasza młodzież partycypowała w zarządzaniu Miastem.

Co z projektem tzw. deszczówki, z którym, co chyba nieuniknione, będzie trzeba zmierzyć się w najbliższych latach?

Zadanie to jest ujęte do realizacji w tej Prognozie Finansowej /2014-2020/. Jest  na liście indykatywnej /poza konkursem/ z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do 85 % kosztów kwalifikowanych, razem z 6 miastami z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, które mają podobny problem. W poprzednich dwóch edycjach środków unijnych nie było dofinansowania do takich inwestycji, z Unii Europejskiej, ani z innych źródeł. Mamy opracowaną koncepcję na przebudowę sieci deszczowej w całym Mieście, która przełoży się na szybsze opracowanie dokumentacji technicznej. Z punktu widzenia rozwoju Miasta jest to najważniejsza inwestycja, której będzie towarzyszyć przebudowa dróg i chodników m.in. w centrum Miasta, na ul. Królewieckiej, Ratuszowej, Warszawskiej i innych. W ramach tego zadania jest również przebudowa głównego kolektora deszczowego od jez. Magistrackiego do jez. Juno i budowa kolektora z os. Mazurskiego do centrum.

Tuż przed wyborami głośno zrobiło się o Kontrakcie Terytorialnym dla naszego województwa. Jakie szanse otwierają się przed naszym miastem, biorąc pod uwagę wspomniany dokument i pieniądze przeznaczone na jego realizację?

W grudniu 2013 r. Rada UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące unijnej polityki rozwoju w ramach spójności terytorialnej, wprowadzonej przez Traktat Lizboński. Są to dwa główne cele tematyczne:
1. rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne /ZIT/.

Te dwa cele dają możliwość korzystania z różnych powiązań finansowych, z różnych osi priorytetowych, lub nawet kilku programów operacyjnych, na projekty inwestycyjne w powiązaniu z tzw. projektami miękkimi - społecznymi.  Warunkiem skorzystania z  takiego dofinansowania było opracowanie, w obszarze dużych miast, lub połączonych obszarowo i  tematycznie gmin miejskich i wiejskich -  strategii rozwoju, w którą wpisane są określone działania, a w ramach nich zadania, wspólne i tożsame dla obszaru jaki zajmują. Przygotowywana w ciągu ostatnich dwóch lat przez współpracujące samorządy, w tym Mrągowo Strategia WJM została przyjęta przez Marszałka Województwa i przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wynegocjowana z Komisją Europejską. To rozwiązanie zapewnia realizację wielu zadań w formule pozakonkursowej, a inne będą miały preferencje w konkursach. Takich ZIT w naszym województwie jest pięć, w tym: miasto Olsztyn, dwa subregiony: Elbląg i Ełk, Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i małe miasteczka stowarzyszone w Cittaslow.

Nowy okres wydatkowania unijnych pieniędzy, to także nowe szanse na ich pozyskanie. W jakich działaniach chciałaby Pani pozyskiwać dofinansowanie unijne?

Takich potrzeb jest bardzo wiele, ale chcieć to nie wszystko, potrzebna jest wiedza jak je pozyskać. Z racji swojego doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych byłam ekspertem w Grupie roboczej ds. opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego, z ramienia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i wiem doskonale, że ta Prognoza Finansowa będzie o wiele trudniejsza jak dwie poprzednie. Działania opracowane w Strategii mamy wspólne, a zadania różne, część z nich zrealizujemy wspólnie, a część indywidualnie, ale cel jest jeden: spójność terytorialna. Takie dofinansowanie, do 85 % kosztów kwalifikowanych, dotyczy tych zadań o których wspomniałam wyżej, ale są i inne: Mazurska Pętla Rowerowa, czyli 300km szlaku rowerowego, dalsza budowa promenady i przebudowa infrastruktury nadbrzeżnej: pomosty na Jaszczurczej Górze, Molo przy Placu Jana Pawła II, zaplecze sanitarno-socjalne przy plaży na os. Grunwaldzkim, termomodernizacja starych zasobów mieszkaniowych i wiele innych. Jestem przekonana, że moje dotychczasowe doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a w minionej kadencji na projekty miękkie pozyskałam dofinansowanie w kwocie ok. 3 884 tys., natomiast na inwestycje 27 678 tys., pozwoli na optymalne wykorzystanie następnego okresu programowania.

W swoim programie zawarła Pani informację o koniecznej rewitalizacji Parku Słowackiego w Mrągowie. Co zrobić, by poprawić jego wygląd i wykorzystać go, chociażby w kontekście terenu rekreacyjnego dla mieszkańców?

Park Słowackiego za czasów przedwojennych był centrum rekreacji i kultury. Był tu nie tylko teren rekreacyjny, ale również mały amfiteatr nad jeziorem Juno, plaża, restauracja po prawej stronie drogi do Kętrzyna. Po wojnie ten obszar został zaewidencjonowany jako las i objęty gospodarką leśną. Doskonale wiemy, że przed wojną, po drugiej stronie jeziora Czos, były pola i łąki, a Miasto było odwrócone do niego tyłem. Dopiero w okresie późniejszym, a praktycznie po wybudowaniu Hotelu Mrongovia /1982 r./ i amfiteatru, Miasto zaczęło powoli odwracać się do jeziora Czos i we wszystkich moich kadencjach dążyliśmy do takiego rozwiązania. Mam plan, aby Park Słowackiego wykorzystać na cele rekreacyjne, m.in. drogi rowerowe, trasy dla nart biegowych, jazdy konnej; rozważamy również budowę  arboretum. Temat zagospodarowania Parku jest również wpisany do realizacji w Strategii Wielkich Jezior Mazurskich. Pierwszym krokiem planowanym na rok 2015 będzie budowa parkingu, na który Miasto przygotowało projekt i we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich zamierza go zbudować,  co otworzy Park dla większej liczby korzystających z niego. Moim zdaniem, pilnym zadaniem jest zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu nad jeziorkiem Sołtysko, które powinno dobrze służyć dla mieszkańców osiedli Mazurskiego i Parkowego, którym brakuje takich miejsc. Będę chciała wykorzystać górkę od  Os. Mazurskiego obok ZWiK, która nadaje się do uruchomienia małego wyciągu narciarskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotować trasę saneczkową od ul. Brzozowej.

Taki projekt mamy gotowy do realizacji. Poza tym, na tym terenie planujemy zamontować różne urządzenia siłowni, placu zabaw, a poprzez kontynuację ciągu pieszo-jezdnego na pieszo-rowerowy zwiększyć ofertę dla rowerzystów. Te wszystkie propozycje będziemy konsultować z Mieszkańcami i to Oni wybiorą najlepszy wariant do realizacji.

Jednym z Pani pomysłów jest stworzenie w Mrągowie domu opieki nad osobami starszymi. Kiedy uda się zrealizować ten pomysł?

Mamy wszystkie dokumenty, związane z jego uruchomieniem, podpisane   przez Partnerów, Caritas, Parafię przy ul. Olsztyńskiej, a także akceptację Arcybiskupa Archidiecezji Warmińskiej i Rady Ekumenicznej. W najbliższym czasie zlecimy wykonanie dokumentacji, bo pieniądze są zaplanowane w nowym budżecie. Myślę, że taka zgoda powinna być jeszcze w tym roku. Planujemy około 40 miejsc dla pensjonariuszy, w pokojach 2-osobowych z łazienkami. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem unijnym. Będą tu również miejsca pracy.

Stadion Miejski w Mrągowie ma szansę nieco poprawić swoją infrastrukturę. Czy i jak uda się to, jeśli będzie Pani burmistrzem Miasta na kolejną kadencję?

Złożyliśmy wniosek o przyjęcie do programu zadań na 2015 r. budowę zaplecza socjalno-sanitarnego, bo to jest najpilniejsza potrzeba. Inwestycja jest zapisana w budżecie na 2015 r. a w programie Ministerstwa Sportu jest dofinansowanie do takich zadań w wysokości 50 %. W kolejności przewidujemy przebudowę boisk, na dolnej płycie wymianą nawierzchni na sztuczną trawę, a górną płytę z wykonaniem infrastruktury do uprawiania lekkoatletyki. Oczywiście, trzeba również wymienić ogrodzenie i wykonać szereg prac towarzyszących, aby Stadion Miejski spełniał wszystkie warunki i wymagania.

Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja o porozumieniu Miasta z WOSzK Mrągowo. Na czym będzie polegać ta współpraca?

Ta współpraca jest już od lat po części realizowana i jest coraz większa. Dotyczy ona współorganizacji imprez patriotycznych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowych, m.in. wzbogacenie oferty Festiwalu Kultury Kresowej, biegi uliczne, capstrzyk z okazji Święta Niepodległości, wsparcie dla Organizacji Kombatanckich w różnych przedsięwzięciach, pokazy ratownicze na wodzie. Z kolei Miasto angażuje się w różne działania, które są istotne dla WOSzK.

Najważniejsze czym jesteśmy zainteresowani to korzystanie przez dzieci, młodzież i dorosłych, z nauki pływania i rekreacyjnie na basenie, którego budowa zakończy się w 2015 roku. Takie deklaracje w ramach współpracy są zapisane.

Jakie zamierza Pani podjąć działania w sprawie zwiększenia ilości miejsc pracy w Mrągowie?

Zadania związane z ograniczaniem bezrobocia są ustawowo przypisane Powiatowi i Powiatowemu Urzędowi Pracy. Jednak mając świadomość jak ważne dla rozwoju Miasta i  naszych Mieszkańców są miejsca pracy, angażujemy się  finansowo i  organizacyjnie w tworzenie warunków dla rozwoju firm. Przygotowaliśmy  tereny pod inwestycje przy ul. Przemysłowej i Towarowej, inwestując w to  zadanie około 18 mln zł.

W październiku Rada Miejska, po konsultacjach z Przedsiębiorcami, na mój wniosek, podjęła uchwałę o zwolnieniu od podatku za nieruchomości, na okres dwóch lat, wybudowanych, lub rozbudowanych budynków służących działalności gospodarczej.

Pomagam osobiście Przedsiębiorcom, w różnych sprawach, które dobrze służą rozwojowi ich firm i tym samym zwiększaniu zatrudnienia.

Niestety to, że w Mieście powstają nowe miejsca pracy, to wcale nie znaczy, że są zatrudniani nasi Mieszkańcy, bo rynek pracy jest otwarty. Miasto inwestuje w tereny inwestycyjne, daje ulgi podatkowe, a korzystają również mieszkańcy gmin ościennych. We współpracy z Wojewódzkim OHP uruchomiony został Punkt Wsparcia w zatrudnieniu młodych ludzi. Najtrudniejszą sprawą jest wykluczenie komunikacyjne Miasta, bo kolej została zawieszona, a droga krajowa Nr 16 kończy się w Borkach Wielkich. Jest jednak już decyzja Rządu RP, że odcinek Borki Wielkie - Mrągowo będzie realizowany do 2018 r., natomiast, Mrągowo – Ełk po 2018 r. Do Mrągowa będzie to droga dwu - jezdniowa. Dla mnie ta decyzja jest szczególnie ważna, bo prezesuję społecznie, drugą już kadencję Stowarzyszeniu „Szestnastka”, które zrzesza samorządy położone w obszarze oddziaływania DK 16.

Bardzo ważne jest to, że rozwijają się i inwestują nasze rodzime Firmy, mrągowskie m.in.: „Adams”, „ Zakład Mleczarski Mlekpol”, Agromasz”,  „Bruss”, „Globmetal”, „Orlik”, „Galwanotechnika”, „Farmtrac”, „Budextan”. Na uzbrojonych terenach, w części wprowadzonych przez Miasto do WMSSE,  działki sukcesywnie nabywają kolejni inwestorzy. Największa inwestycja, dzięki której przybędzie 100 miejsc pracy, jest realizowana przez SM MLEKPOL, na terenach, które Miasto wprowadziło w tym roku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak przekonać młodych mieszkańców, by po skończeniu studiów chętnie wracali do Mrągowa i czuli się tu dobrze?

Sama osobiście znam wielu młodych ludzi którzy po skończeniu studiów wrócili do naszego Miasta, założyli rodziny i są dumni z Mrągowa. Naturalne jest, że część studentów pozostaje w miastach, w których studiowali i z różnych względów, bardzo często osobistych nie wrócili do Mrągowa. Ostatnio rozmawiałam z nauczycielką, która z rodziną żyje od kilku lat w Mrągowie, która podkreślała jak konkurencyjne jest nasze Miasto w stosunku do jej rodzinnego.

Wielu mieszkańców mieszka w Mrągowie z wyboru, bo pracuje poza Mrągowem, ale to miejsce wybiera na życie, co jest dobrym sygnałem.

* Materiał sfinansowany przez KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij