Budextan Oficerska

W poniedziałek 20 maja w ramach obchodów XV Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina, a przekaz wartości i tradycji” odbyło się seminarium „Partnerstwo Lokalne - Odpowiedzialni Dorośli - Szczęśliwe Dzieci”. Uczestnicy dyskutowali o dobrych przykładach wspierających rozwój małego dziecka, a także o potrzebach, jakie w tym zakresie wciąż istnieją.


Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD) to ruch społeczny, do którego przystąpiło około 150 organizacji pozarządowych i fundacji działających w obszarze wspomagania rozwoju i wychowania małego dziecka. Celem PREMD jest promowanie działań  zmierzających do upowszechnienia różnorodnych form edukacji  małych dzieci.

Celem seminarium było prezentowanie przykładów tzw. „dobrych praktyk” współpracy sektora pozarządowego i jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz małego dziecka, a także nawiązanie i umocnienie tej współpracy na rzecz tworzenia alternatywnych form wychowania, rozwoju i edukacji małego dziecka.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniami przedstawicieli samorządów (wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego). Następnie Pani  Teresa Ogrodzińska -  Prezes Fundacji  Komeńskiego prezentacją nt. "Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukację małych dzieci”  wprowadziła uczestników w  tematykę seminarium, a Pani Katarzyna Paterek – koordynator projektu opowiedziała  "Czym jest PREMD - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci".

Przykładem działań podejmowanych w ramach  współpracy NGO z JST był projekt realizowany przez Przedszkole  Samorządowe w Pieckach ze Stowarzyszeniem „Bliżej Siebie” ze Szczytna, dzienne punkty opieki nad małym dzieckiem działające na terenie gminy Piecki dzięki współpracy Gminy Piecki ze Stowarzyszeniem Klub Pro Publico Bono ze Szczytna i Fundacją Stara Szkoła, Grupy Zabawowe prowadzone również na terenie Gminy Piecki przez Fundację Komeńskiego (koordynator lokalny – GOPS Piecki), Spółdzielnia Socjalna ,, Marzenie” z Olsztyna prowadząca Klub Malucha, projekt realizowany w Mrągowie p.n. Przedszkole „Orlik” oraz świetlica ,, Gniazdo” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo” (dofinansowanie z budżetu samorządu miasta Mrągowo).

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano na temat potrzeby wspierania rozwoju i edukacji małego dziecka, możliwości i źródeł finansowania alternatywnych form opieki oraz potrzebny zawiązania lokalnej koalicji i opracowania  lokalnej strategii działań w tym obszarze.

Uczestnicy seminarium otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaproszeni zostali na wspólny obiad.

W seminarium udział wzięło ponad 50 osób. Byli to przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, gminnego, przedstawiciele sektora pozarządowego i rodzice małych dzieci.

Gośćmi spotkania byli Pan Julian Osiecki Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Bogdan Kurta Starosta Mrągowski i Pan Janusz Alicki Wicestarosta Mrągowski,  Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki oraz Pani Anna Daukszyn z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej) oraz Proboszcz Parafii św. R. Kalinowskiego w Mrągowie ks. Robert Kaniowski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych i jednostek pomocy społecznej.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z potencjałem i korzyściami, jakie niesie ze sobą podjęta w tym zakresie współpraca, a panel dyskusyjny był okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów, które z pewnością zaowocują wzmocnieniem partnerstwa lokalnego i wypracowaniem nowych metod współpracy organizacji pozarządowych i fundacji z administracją publiczną w zakresie działań na rzecz wsparcia, rozwoju i edukacji  małego dziecka .

Zintegrowanie działań organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju i edukacji małego dziecka, jest okazją do promocji naszego województwa, powiatu, miasta i gminy,  jako samorządu przyjaznego dziecku i rodzinie.

Organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, które jest uczestnikiem projektu ,,PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Seminarium w Mrągowie było jednym z czterech seminariów regionalnych, w ramach projektu. Honorowy patronat nad  seminarium objął  Rzecznika Praw Dziecka - Marek Michalak. Zaproszenie na to spotkanie przyjęli: Starosta Mrągowski, Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Piecki. Współorganizatorem seminarium była  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (Warszawa) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tego przedsięwzięcia i wzięli aktywny w nim udział , bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy na rzecz małego dziecka.

Teresa Nowacka / materiał prasowy organizatorów

Fot. Piotr Piercewicz oraz archiwum organizatorów

Pierwsze takie seminarium w Mrągowie. Dyskutowali o rozwoju dzieci


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij