Wiele osób odwiedzających portal mragowo.24.info zwracało się z prośbą, abym w kolejnym artykule zajął się problematyką różnic, jakie występują pomiędzy instytucją rozwodu a instytucją separacji – co też w niniejszym artykule uczynię. Oczywiście nie jest możliwe wyczerpujące przedstawienie tych dwóch zagadnień w krótkim artykule, dlatego też moje rozważania będą odnosiły się do najważniejszych (moim zdaniem) aspektów.


Zgodnie z art. 56. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Oczywiście rozwód nie zawsze jest dopuszczalny i nie zawsze możemy go uzyskać. Ten sam kodeks wyraźnie stanowi, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.).

Jeżeli natomiast pomiędzy małżonkami nastąpił jedynie zupełny rozkład pożycia (lecz nie trwały), każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. W tym wypadku również orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (61¹ § 1 i 2). Co istotne separacja (odmiennie jak rozwód) może być orzeczona także w postępowaniu nieprocesowym, ale tylko pod warunkiem, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wystąpią z takim wnioskiem do sądu. Jedynie w takim przypadku sąd w wyroku końcowym nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia.

Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednakże małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Podczas separacji na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Oczywiście, jeżeli w trakcie separacji strony podzieliły się majątkiem wspólnym to ten majątek nie staje się ponownie przedmiotem ich współwłasności. Musimy bowiem pamiętać, iż po orzeczeniu separacji podobnie jak po orzeczeniu rozwodu małżonkowie pracują już tylko na siebie tj. tworzą jedynie swój majątek odrębny. Majątek pozyskany przed orzeczeniem rozwodu lub separacji (majątek wspólny) strony mogą swobodnie podzielić w drodze umowy lub przed sądem. Od chwili orzeczenia separacji czy też orzeczenia rozwodu (oczywiście orzeczenie musi być prawomocne) strony nie ponoszą już odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka czy tym bardzie zaciągnięte przez byłego współmałżonka.

W przypadku rozwodu, co jest niezwykle istotne zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.  Jeżeli natomiast jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku (art. 60 § 2 k.r.o.). Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni (art. 60 § 3 k.r.o.).  Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może wciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeżeli chodzi o właściwość sądu, to zarówno w przypadku separacji jak i rozwodu sądem właściwym jest sąd okręgowy (w naszym przypadku będzie to Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Cywilny-Rodzinny ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-001 Olsztyn).

Rozwód podobnie jak i separacja sporna może być orzeczona z winy jednego lub dwojga małżonków lub bez orzekania o winie. Ponadto podczas procesu często rozstrzygane są takie kwestie jak m.in.: wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenie miejsca pobytu dzieci, ograniczenie władzy rodzicielskiej jaka przysługuje małżonkowi w stosunku do dziecka, eksmisja jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania, podział majątku wspólnego lub ustalenie sposobu korzystania z tego majątku w tym ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Oczywiście, jeżeli sąd orzeka o powyższych sprawach to również najczęściej wzrastają koszty sądowe związane z dodatkowymi opłatami (np. orzeczenie o eksmisji w wyroku rozwodowym lub separacyjnym - to dodatkowo 200 zł opłat sądowych).

Musimy także pamiętać o kilku innych ważnych kwestiach, takich jak:

- jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania,

- jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji,

- jeżeli pozwany współmałżonek, uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron,

- w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym (445. § 1 k.p.c.),

- w razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się,

- w okresie separacji współmałżonkowie zobowiązani do niesienia wzajemnej pomocy np. materialnej, jeśli wymaga tego sytuacja i tzw. względy słuszności,

- tak w przypadku rozwodu jak i separacji następuje wyłączenie z dziedziczenia, tzn. jeśli nie został sporządzony testament, to małżonkowie (w przypadku separacji) lub byli małżonkowie (w przypadku rozwodu) nie dziedziczycie po sobie

Koszty tak w przypadku rozwodu jak i separacji są bardzo podobne gdyż pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł, chyba że składany jest wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków – wtedy opłata stała wynosi 100 zł. Oczywiście osoby, których nie stać na opłacenie tych opłat mogą wystąpić o zwolnienie z ich uiszczania. Postępowanie zarówno w sprawie o rozwód jak i o separacje może zakończyć się w już na pierwszej rozprawie, zaś czas, jaki zazwyczaj upływa od wniesienia pozwu o separację lub o rozwód do zakończenia postępowania jest różny i wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy.

Stanisław Bułajewski


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij