W dzisiejszym artykule, postaram się krótko scharakteryzować kwestie związane z alimentami, jak i udzielić odpowiedzi na pytania – komu i na jakich zasadach one przysługują?

Zgodnie z artykułem 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro) Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Do ukończenia, którego roku życia jesteśmy zobowiązani pomagać dziecku? (m.in. finansowo) I tu odpowiedź nie jest taka, jaką często słyszymy, że to będzie ukończenie przez dziecko 18 lat, 24 lat, czy też 26 lat, niektórzy twierdzą, że będzie to moment, w którym dziecko zakończy swoją edukację. Żadne przepisy nie określają wieku, po którym obowiązek alimentacyjny znika. Tym samym możemy mieć do czynienia z sytuacjami, w których rodzic, będzie musiał utrzymywać swoje dziecko do końca życia. Wiążę się to najczęściej z niepełnosprawnością dziecka, która powoduje, że nie jest ono w stanie samo się utrzymać. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika obowiązek rodzica do pomocy finansowej dziecku, aż do momentu ukończenia przez nie szkoły co najmniej o poziom wyższej jaką ukończył zobowiązany do alimentów rodzic.

Co jednak w przypadku, gdy dziecko ma już zawód (np. ukończyło ZSZ), mogłoby podjąć pracę, ale chce dalej się uczyć i to z powodzeniem czyni? W takiej sytuacji (i to niezależnie czy jest to szkoła dzienna czy zaoczna) rodzice są zobowiązani pomagać finansowo dziecku. Rozwój dziecka i perspektywy dalszego jego doskonalenia nakłada na rodziców obowiązek jego utrzymywania w tym okresie. Oczywiście, jeżeli dziecko lekceważy swoje obowiązki szkolne, przerywa naukę, powtarza po raz kolejny tą samą klasę i w tym samym czasie nie podejmuje starań w znalezieniu pracy, to obowiązek rodziców do dalszego dostarczania środków utrzymania ustaje.

Co w przypadku, gdy dziecko pobiera stypendium, albo dostaje z zus rentę rodzinną, czy też uzyskuje pewne dochody np. będąc na stażu? Rodzice są zwolnieniu z obowiązku alimentacyjnego, oczywiście wtedy, gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby, czyli jest w stanie się utrzymać na podobnym poziomie do tego, na jakim żyją jego rodzice.

Czy zawarcie przez nasze dziecko związku małżeńskiego zwalnia nas z obowiązku alimentacyjnego? Okazuje się, że nie jest to automatyczne, gdyż, jeżeli współmałżonek naszego dziecka nie jest w stanie go utrzymać, to niestety obowiązek alimentacyjny dalej na nas spoczywa. Co więcej dziecko, które ma już zawód, nie uczy się, ale nie ze swej winy nie może podjąć pracy, dalej może liczyć na naszą pomoc finansową. Zdaniem Sądu Najwyższego nawet niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka pełnoletniego, wskutek jego niezdolności do pracy, choćby była ona spowodowana alkoholizmem czy narkomanią, nie zwalnia nas z obowiązku alimentacyjnego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 rok

Kto może wystąpić z pozwem alimentacyjnym? Może wystąpić każdy rodzic dziecka, gdy jest ono przy nim, a gdy dziecko jest już dorosłe to może ono samodzielnie wystąpić z pozwem przeciwko obojgu rodzicom, albo jednemu wybranemu – wybór należy do dziecka

Od czego zależy wysokość alimentów? Zgodnie z art. 135. § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dlatego też nie możemy stosować prostej zasady – gdy rodzic dużo zarabia to można żądać wysokich alimentów. Alimenty mają zaspokoić podstawowe a nie zbytkowe potrzeby dziecka. Tym samym sąd nie zasądzi dla 12-letniego dziecka alimentów w wysokości 2000 zł tylko, dlatego, że rodzic zarabia 10.000 zł. Przeciętne alimenty zasądzane przez sądy w naszym województwie oscylują od 400 do 1100 zł miesięcznie na jedno dziecko. Oczywiście w jednostkowych przypadkach spotykana jest niższa, ale i wyższa wysokość zasądzanych alimentów.

Czy postępowanie alimentacyjne przed sądem jest kosztowne? Postępowanie jest wolne od opłat i to zarówno w momencie składania pozwu o alimenty, ale i pozwu o podwyższenie alimentów. Właściwym sądem, który będzie wydawał wyrok, jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, albo sąd miejsca zamieszkania pozywanego rodzica – wybór należy do rodzica, który w imieniu dziecka pozywa o alimenty drugiego rodzica.

Czy można żądać zasadzenia alimentów z datą wsteczną? Oczywiście, że tak, musimy tylko pamiętać, że alimenty przedawniają się po upływie trzech lat.

Czy rodzic pozbawiony praw rodzicielskich jest zwolniony z obowiązku płacenia alimentów? Oczywiście, że nie – sytuacja rodzica pozbawionego praw rodzicielskich nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny, który nie ustaje.

Czy rodzic, który miał zasadzone alimenty, może później sam ich żądać od swojego dziecka, jeżeli obowiązek ten lekceważył? Oczywiście może żądać, ale ich nie dostanie, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli inaczej – skoro rodzic sam lekceważył ten obowiązek, to na starość nie może oczekiwać, że ktoś wypełni ten obowiązek w stosunku do niego – byłoby to nie fair.

Co ciekawe dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Także dziadkowie dziecka mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na wnuka, gdy ich syn z tego obowiązku się nie wywiązuje.

Czy postępowanie egzekucyjne w sprawach alimentacyjnych jest odpłatne? Postępowanie jest wolne od opłat a jedynymi dokumentami niezbędnymi do egzekucji jest wyrok zasądzający alimenty (lub ugoda) z nadaną klauzulą wykonalności oraz wniosek o wszczęcie egzekucji.

A co w sytuacji, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie płacił ich, powstał duży dług, rodzic zmarł – czy wtedy dług przechodzi na spadkobierców, tj. m.in. na dzieci? Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasają z mocy prawa należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Co istotne zgodnie z art. 139 kro obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

To tylko kilka wybranych uwag – niuansów związanych z kwestiami alimentacyjnymi jest bardzo dużo, dlatego w przypadku dodatkowych pytań, czy też wątpliwości proszę o e-maile na kontakt@mragowo24.info

Radca prawny Stanisław Bułajewski

https://www.CzesciAUTO24.pl

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij