W związku z wejściem Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, w tym również do unii celnej, na importerze który sprowadza towary spoza wspólnotowego obszaru celnego (np. Rosji), ciąży obowiązek obliczenia i uiszczenia należności przywozowych (cła). Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie zapłaty tej daniny publicznoprawnej?

 

Obowiązek zapłaty cła w przypadku sprowadzenia towaru na teren Polski jest zasadą, zaś jego brak wyjątkiem od niej. Artykuł 84 ust. 1 lit. a tiret 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992 r. ze zm.) wskazuje jako procedurę zawieszającą - procedurę składu celnego. Wymieniona instytucja prawa celnego uwalnia przedsiębiorcę, który z niej korzysta, od obowiązku zapłaty cła. Składem celnym jest fizyczne wyodrębnione miejsce, w którym umieszczone zostały towary niewspólnotowe, czyli te które m.in. zostały sprowadzone na teren Polski z kraju nienależącego do Unii Europejskiej.

Warto również nadmienić, że zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b tiret 1 oraz art. 85 Wspólnotowego kodeksu celnego procedura składu celnego jest jedną z procedur gospodarczych co oznacza, że podmiot zamierzający z niej skorzystać powinien uzyskać pozwolenie organów celnych. Przedsiębiorca może skorzystać z tej procedury na dwa sposoby: jako prowadzący skład celny oraz jako korzystający z procedury składu celnego. Stosownie do art. 497 ust. 1 oraz art. 498 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 11 października 1993 r. ze zm.), wniosek o pozwolenie musi być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru wskazanego w załączniku 67 i złożony do organu celnego właściwego dla miejsca, które ma być zatwierdzone jako skład celny lub gdzie prowadzona jest główna księgowość wnioskodawcy. Do wniosku należy załączyć oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, jeśli podmiot nie jest uprawniony do korzystania z procedury uproszczonej. Ponadto przedsiębiorca powinien wykazać we wniosku gospodarczą potrzebę składowania towarów. Polega ono na podaniu informacji, które potwierdzą potrzebę składowania towaru w planowanym miejscu powstania składu celnego.

Dlatego przedsiębiorca we wniosku powinien wskazać dane dotyczące planowanego rozmiaru działalności np. przewidywaną liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę transakcji, stopień otwartości i dostępności pomieszczeń do składowania dla podmiotów gospodarczych. Dodatkowo informacje powinny akcentować potrzebę składowania, rozmiar stanów magazynowych, częstotliwość używania, charakter działalności i inne informacje konieczne do oceny tego kryterium oraz informację, czy wnioskodawca posiada pomieszczenia do składowania przywożonych towarów. Gospodarczą potrzebę składowania towarów przedsiębiorca może też uzasadnić zamiarem objęcia towarów procedurą powrotnego wywozu lub inną gospodarczą procedurę celną.

Organem celnym właściwym rzeczowo w sprawie o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego jest naczelnik urzędu celnego właściwy miejscowo ze względu na proponowaną lokalizację składu celnego. Wnioskodawca jest informowany o decyzji w sprawie wydania pozwolenia lub powodach, dla których wniosek został odrzucony, w terminie 30 dni lub 60 dni, w przypadku procedury składu celnego, od daty złożenia wniosku lub daty, w której organy celne otrzymały wszystkie wymagane uzupełnienia lub informacje dodatkowe. Należy też pamiętać, że pozwolenie na prowadzenie składu celnego udzielane jest wyłącznie osobom mającym swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Takiego warunku nie stawia się podmiotowi zamierzającemu korzystać z procedury składu celnego, dlatego może nim być każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę poza granicami unii celnej.

Istotną kwestią jest również to, że dla pozwolenia na procedurę składu celnego nie ustanawia się żadnych ograniczeń terminu ważności. Jednak przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązku ewidencjonowania towarów umieszczonych w składzie celnym, biorąc pod uwagę fakt możliwości kontroli ze stronu organu celnego i niekorzystnych skutków finansowych, jaka może ona dla niego przynieść.

Rozróżnia sie dwa rodzaje składów celnych: publiczny i prywatny. Wśród pierwszego z podanych wyszczególniamy trzy typy składów (A, B, F), zaś prywatne możemy podzielić na składy typu D, E, C.

Z praktycznego punktu widzenia dla przedsiębiorcy, ważne będzie możliwości prowadzenia składu celnego i składu podatkowego w jednym miejscu. Nie wolno jednak przy tym zapominać, że wnioski o pozwolenie na prowdzenie obu składów podmiot będzie musiał składać dla każdego  z nich osobno.

Procedura składu celnego pełni głównie funkcję kredytową, ponieważ odracza w czasie obowiązek zapłaty należności celnych, podatku akcyzowego i podatku VAT. Dzięki temu przedsiębiorca, do chwili dopuszczenia towarów do obrotu na wspólnotowym obszarze celnym, nie musi płacić danin publicznoprawnych i ma możliwość korzystania z wolnych środków pieniężnych. Nadto trzeba zwrócić uwagę również na funkcję składu przejściowego, dzięki której podmiot ma możliwość odroczenia momentu sprzedaży towaru, co z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną na świecie, może mieć duże znaczenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca nie będzie musiał nerwowo szukać nabywcy na swój towar i poczekać na dogodny moment jego sprzedaży. 

Radca Prawny Sebastian Nawrocki

Bibliografia:
1. W. Morawski (red.), M. Krzewiński, K. Lasiński-Sulecki, R. Mateńka, A. Milczarczyk, R. Rosiak, T. Rudyk, C. Sowiński, M. Śpiewak; Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz; Lex; 2007 r.   
2. SKŁAD CELNY, Instrukcja dla przedsiębiorców, Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. wydana przez Ministerstwo Finansów.
3. D. Błasiak-Barnuś, A. Dubielak, A. Kwiatkowska, S. Witalis; Procedury celne; LexisNexis; Warszawa; 2008 r.

https://www.CzesciAUTO24.pl

Sonda

Czy popierasz zapowiadany strajk w oświacie?

Tak - 59.2%
Nie - 37.5%
Nie mam zdania - 2.8%

Głosów ogółem: 1027
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: kwiecień 14, 2019
X Zamknij
X Zamknij