Regulamin Plebiscytu "Kto zostanie Burmistrzem Mrągowa”


§1. Ogólne informacje

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą wiadomości tekstowych sms na „Kto zostanie Burmistrzem Mrągowa” (zwanego dalej plebiscytem).

Organizatorem Plebiscytu jest IQ Connect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres: ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410498 (zwana dalej Organizatorem).

Plebiscyt ma na celu wybór przez internautów/czytelników portalu mragowo24.info jednej z kandydatur na Burmistrza Mrągowa.

§2. Zasady przeprowadzenia plebiscytu

1. Plebiscyt dotyczy wyboru "Burmistrza Mrągowa 2018" w powiecie mrągowskim.
2. Plebiscyt obejmuje zasięgiem miasto Mrągowo.
3. W plebiscycie biorą udział kandydaci na Burmistrza Mrągowa zgłoszeni przez KWW w wyborach zaplanowanych na 21 października 2018 roku.
4. Dane kandydatów będą używane jedynie w celu przedstawienia kandydatur, wyłonienia zwycięzcy i opublikowania wyników.
5. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej mragowo24.info i facebookowym profilu portalu.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.

§3.  Czas trwania plebiscytu

1. Plebiscyt trwa od dnia 29 września 2018 r. do dnia 17 października 2018 r. do godz. 23:59.  Głosowanie rozpoczyna się dnia 29 września 2018 r. r. i trwa do dnia 17 października 2018 r. do godz. 23:59.

§3. Zasady głosowania

1. Głosowanie na kandydatów odbywa się za pomocą wiadomości tekstowych sms.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms-y można przesyłać od dnia od dnia 29 września 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.
4. Smsy nadesłane przed datą rozpoczęcia głosowania i po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Zwycięzcą zostanie kandydat, który otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
7. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone kody. Lista kodów przypisanych kandydatom zostanie opublikowana na stronie mragowo24.info i facebookowym profilu portalu.
8. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 7148 i prefiks m24.(numer przypisany kandydatowi)
9. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: m24.(numer przypisany kandydatowi)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
10. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4. Ogłoszenie wyników i nagrody w plebiscycie.

Wyniki Plebiscytu opublikujemy na łamach portalu mragowo24.info, niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

§5. Komisja

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja plebiscytowa powołana przez Organizatora i złożona z pracowników Organizatora. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać pocztą wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§7. Przepisy końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.mragowo24.info

Słowa kluczowe:
 

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij