Stefana Laudyna sposób na życie

Czy Warszawski Festiwal Filmowy może być sposobem na życie? - To jeden z najświetniejszych zawodów na świecie - mówi Stefan Laudyn.  O pracy nad Warszawskim Festiwalem Filmowym, który w tym roku obchodzi swoje 35 urodziny, współpracy z twórcami, legalności kontaktu ze sztuką i realizacji misji ze Stefanem Laudynem, dyrektorem WFF rozmawia Magdalena Sendecka.

Zagraniczne staże młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

W tym tygodniu rozpoczęła się rekrutacja na przyszłoroczny wyjazd do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Rekrutacja dotyczy uczniów w zawodach technik logistyk i technik ekonomista. Liczba miejsc jest ograniczona i do wyjazdu zostaną zakwalifikowani uczniowie spełniający warunki formalne i z największą liczbą uzyskanych punktów przed komisją Rekrutacyjną.

Kolejne zagraniczne szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie podniosła swoje kwalifikacje językowe i metodyczno—technologiczne na kursach językowych w ramach realizacji projektu „Mówimy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego”, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogólnopolskie działania policyjne „Truck & Bus”

W dniu dzisiejszym, 17 października w całym kraju policja przeprowadzi akcje kontroli ciężarówek i autobusów pod względem stanu technicznego i czasu pracy kierowców.

Regulamin Plebiscytu „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2016”.

§1. Ogólne informacje

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą wiadomości tekstowych SMS na „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2016” (zwanego dalej plebiscytem).

Organizatorem Plebiscytu jest IQ Connect Sp. z o.o. Adres: ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410498 (zwana dalej Organizatorem).

Plebiscyt ma na celu wybór przez internautów/czytelników portali mragowo24.info i sport.mragowo.pl "Sportowego Odkrycia Mrągowa 2016".

§2. Zasady przeprowadzenia plebiscytu

1. Plebiscyt dotyczy wyboru "Sportowego Odkrycia Mrągowa 2016".
2. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem Miasto Mrągowo.
3. W plebiscycie biorą udział zawodnicy / sportowcy pochodzący z Mrągowa; reprezentujący klub /stowarzyszenie sportowe działające na terenie Miasta Mrągowo lub będący wychowankami klubu /stowarzyszenia sportowego działającego na terenie Miasta Mrągowo.
4. Kandydatury sportowców biorących udział w Plebiscycie pochodzą ze zgłoszeń klubów / stowarzyszeń sportowych do tytułu Najlepszego Sportowca Mrągowa nadesłanych do Koordynatora ds. Sportu w Mrągowie.
5. Organizator Plebiscytu może nominować do udziału w Plebiscycie dodatkowe kandydatury sportowców w liczbie nie przekraczającej 3 nominacji.
6. Wszystkie kandydatury, pochodzące ze zgłoszeń klubów oraz nominowane przez Organizatora zostaną poddane pod głosowanie na identycznych zasadach.
7. Dane kandydatów będą używane jedynie w celu przedstawienia kandydatur, wyłonienia zwycięzcy i opublikowania wyników.
8. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronach internetowych mragowo24.info, sport.mragowo.pl i facebookowym profilu portalu.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.

§3.  Czas trwania plebiscytu

1. Plebiscyt trwa od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 23:59.  Głosowanie rozpoczyna się dnia 7 lutego 2017 r. i trwa do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 23:59. System liczący oddane głosy nie będzie uwzględniał w wynikach wiadomości SMS nadesłanych przed rozpoczęciem lub po zakończeniu głosowania.

§3. Zasady głosowania

1. Głosowanie na „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2016” odbywa się za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms-y można przesyłać od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 23:59.
4. Smsy nadesłane przed datą rozpoczęcia głosowania i po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł „Sportowego Odkrycia Mrągowa 2016” otrzyma kandydat, który otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
7. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone kody. Lista kodów przypisanych kandydatom zostanie opublikowana na stronach mragowo24.info, sport.mragowo.pl i facebookowym profilu portalu.
8. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 7148 i prefiks m24.(numer przypisany kandydatowi)
9. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: m24.(numer przypisany kandydatowi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
10. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4. Ogłoszenie wyników i nagrody w plebiscycie.

1. Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostaną w dniu 03 marca 2016 r., podczas VII Mrągowskiej Gali Sportu.
2. Główną nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Sportowe Odkrycie Mrągowa 2015” jest Stypendium Sportowe o wartości 5000 złotych (wypłacane w transzach). W przypadku gdy zwycięzcą zostanie dwuosobowa załoga, nagroda dzielona jest na pół i dla każdej z osób w załodze przyznane zostaje po 2500 złotych.

§5. Komisja

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja plebiscytowa powołana przez Organizatora i złożona z pracowników Organizatora. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać pocztą wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi smsów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§7. Przepisy końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.mragowo24.info

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Dodaj komentarz:

https://www.CzesciAUTO24.pl

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij